Księgowa również pomoże w prawidłowym rozliczeniu wynagrodzenia

Wynagrodzenie za pracę jest zwrotem języka potocznego, ekonomicznego (księgowego) oraz prawnego. W znaczeniu najbardziej ogólnym przyjętym w mowie potocznej, wynagrodzenie za pracę jest odpłatą za osiągane przez kogoś wyniki. W znaczeniu ekonomicznym wynagrodzenie za pracę stanowi część dochodu narodowego otrzymaną na zaspokojenie indywidualnych potrzeb stosownie do wkładu pracy. Wynagrodzenie za pracę w znaczeniu prawnym jest pojęciem wysoce złożonym. Zwrot ten występuje w nieco różnych znaczeniach w prawie stosunku pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych, a także w prawie finansowym. Z punktu widzenia istotne jest określenie wynagrodzenia za pracę według kodeksu pracy. Próbę sformułowania definicji omawianego pojęcia trzeba poprzedzić kilkoma uwagami występującymi na temat genezy i ewolucji pojęcia wynagrodzenia za pracę w przekroju historyczno-porównawczym. W treści regulaminu wynagradzania powinny być ustalone warunki wynagrodzenia za pracę. MH – biuro księgowe wskazuje, że pojęcie to obejmuje przede wszystkim składniki wynagrodzenia, ich wysokość oraz zasady ustalania poszczególnych roszczeń płacowych.

W ten sposób powinny być określone wszystkie mogące przysługiwać pracownikom danego zakładu składniki wynagrodzenia, a przede wszystkim płaca zasadnicza wyrażona kwotą miesięczną lub stawką osobistego zaszeregowania, która jest składnikiem najważniejszym i samodzielnym, mogącym stanowić jedyny jego element. Poza płacą zasadniczą mogą występować: dodatki, dopłaty, a także premie i prowizje. Składnikiem regulaminu wynagradzania będzie więc także regulamin premiowania. Wynagrodzenie za pracę powinno być ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy oraz kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Wynagrodzenia są elementem stosunków pracy, które kształtują się w kontekście społecznym, politycznym i ekonomicznym występującym w danym kraju, globalizacja zaś wpływa na ów kontekst, a w konsekwencji na stosunki pracy i systemy wynagrodzeń. Elastyczne formy zatrudnienia pojmuje się szerzej, jako sposób wykorzystania ludzkiej aktywności w procesie pracy, stwarzający obu stronom możliwość uregulowania formy stosunku pracy odrębnego od obowiązującego powszechnie, w sposób ułatwiający godzenie obowiązków związanych z zatrudnieniem i uzasadnionych interesów indywidualnych oraz wykonujących pracę. Pojęcie godziwego wynagrodzenia przeniesione zostało na grunt polskiego prawa pracy z Europejskiej Karty Społecznej.

Zgodnie z wykładnią postanowień tej Karty, pojęcie godziwego wynagrodzenia musi uwzględniać podstawowe potrzeby ekonomiczne, społeczne i kulturalne pracowników i ich rodzin, w zależności od stopnia rozwoju społeczeństwa, w jakim żyją. Ponadto musi ono być oceniane w kontekście ekonomicznym i społecznym każdego państwa. Wynagrodzenie za pracę jest koniecznym świadczeniem, które pracodawca jest obowiązany wypłacać pracownikom za ich pracę, odpowiednio do jej rodzaju, ilości i jakości, według z góry ustalonych stawek.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz