Jaka jest odpowiedzialność dyscyplinarna geodety?

Wykonywanie zawodu geodety wiąże się z dużą odpowiedzialnością za wykonywaną pracę czy też opracowania geodezyjne, czy też kartograficzne. Kiedy geodeta wykonuje swój zawód z naruszeniem przepisów prawa, niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, wówczas ponosi od odpowiedzialność dyscyplinarną. W takim wypadku podlega on karze dyscyplinarnej: upomnienia, nagany, zawieszenie możliwości wykonywania uprawnień zawodowych geodety na okres od 6 miesięcy do 1 roku, a nawet odebrania uprawień zawodowych. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, gdy od popełnienia czynu minęły 3 lata, wyjątkiem jest jedynie sytuacja, w której czyn nosi znamiona przestępstwa.

Kto zajmuje się sprawami dyscyplinarnymi?

Sprawami dyscyplinarnymi w kwestii geodetów zajmują się wojewódzkie komisje dyscyplinarne I instancji, natomiast w II instancji orzeka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna- działa ona przy Głównym Geodecie Kraju. Od orzeczeń można się odwołać do sądu apelacyjnego właściwego- sądu pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Stronami są obwiniony (geodeta) i rzecznik dyscyplinarny. Komisja przy ustalaniu kary bierze pod uwagę stopień szkodliwości społecznej czynu, stopień winy, motywy, a także sposób działania. Także przy wyborze odpowiedniego geodety zawsze trzeba sprawdzić, czy posiada on stosowne uprawnienia. O dobrego geodetę można też pytać w urzędzie miasta lub gminy. Co prawda urzędnicy nie mogą wskazać nam z imienia i nazwiska fachowca, ale zwykle w gablotach wywieszone są informacje na ten temat. Najlepiej by geodeta pracował w terenie, na którym znajduje się działka, którą zamierzamy kupić.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz